+36 30 246 89 25
Facebook Instagram Linkedin

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MARKETING TANÁCSADÓI SZERZŐDÉSHEZ

I. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, TÁRGYA, HATÁLYA ÉS ELÉRHETŐSÉGE, ADATAI, DEFINÍCIÓK:

1.1. Általános szerződési feltételt alkalmazó fél adatai:

Cégnév: Drive Online Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban Megbízott), Székhely: 2011 Budakalász, Márton Áron utca 29., Cégjegyzékszám: 13-09-176544, Adószám: 25341665-2-13., Bankszámlaszám: OTP 11703037-20005409

1.2. Általános szerződési feltétel tárgya

Jelen Általános szerződési feltétel tartalmazza a Megbízott által nyújtott marketing tanácsadás szolgáltatás Ügyfél általi igénybevételének és a Megbízott valamint az Ügyfél közötti jogviszony részletes szabályait.

1.3. Definíciók:

“Megbízott”: Drive Online Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság “Megbízó”: Az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb gazdálkodó szervezet vagy természetes személy, aki/amely a Megbízott szolgáltatását az ÁSZF és az Egyedi Feltételek szerint igénybe veszi.

“Fél”: A Megbízott vagy Megbízó önállóan

“Felek”: A Megbízott és Megbízó együttesen

“ÁSZF”: A jelen Általános Szerződési Feltételek

“Egyedi Szerződés” A jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képező megrendelőlap és az ÁSZF elfogadásával létrejött szerződés.

II. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS TARTALMA

2.1.Megbízó és a Megbízott között a marketing tanácsadásra vonatkozó egyedi szerződés a Megbízott ajánlatának (megrendelőlap) értelemszerű kitöltésével és Megbízó általi cégszerű aláírásával vagy a magánszemély Megbízó esetén két tanúval hitelesített aláírása, a jelen ÁSZF elfogadásával valamint Megbízott részére írásban (postai úton, emailben vagy faxon) történő visszaküldésével jön létre (Egyedi Szerződés vagy Megbízás). Az Egyedi Szerződés létrejöhet a felek között szóban vagy ráutaló magatartással is a jelen ÁSZF-re történő utalással.

2.2. A Felek megállapodnak, hogy a Megbízott marketing tanácsadási tevékenység ellátása körében a Megrendelőben feltüntetett Megbízói igény szerint

  • a Megbízó részére Google Adwords fiók létrehozását
  • a Megbízó rendelkezése alatt álló, vagy érdekkörébe tartozó Google Ireland Ltd. vállalatnál fenntartott Google Adwords hirdetési kampányát köteles legjobb tudása szerint kezelni.
  • Facebook kampányt szervez
  • konkurencia elemzést végez
  • webergonómiai elemzést végez
  • marketing stratégiát dolgoz ki, marketing szöveget ír, értékesítési előnyöket alakít ki
  • Megrendelőben feltüntetett egyedi marketing szolgáltatást lát el

2.3. Megbízott a jelen ÁSZF rendelkezéseinek és az Egyedi Szerződésben meghatározottaknak megfelelő tartalmú szolgáltatásokat nyújtja a Megbízó részére.

2.4. Eltérő rendelkezés hiányában a felek közötti jogviszony a megbízás teljesítéséig, avagy az Egyedi Szerződésben meghatározott időtartamig marad hatályban.

2.5. Google Adwords fiók létrehozása esetén a fiók a Megbízó tulajdonát képezi és átadásra kerül valamennyi fiókhoz tartozó azonosító és jelszó a szolgáltatási díjak teljeskörű megfizetése esetén.

2.6. Amennyiben a Megbízó tesztidőszak alkalmazásával kötött szerződést, a tesztidőszakot követő 10 napon belül a szerződést felmondhatja (szolgáltatási garancia). Ebben az esetben a szerződés a tesztidőszak utolsó napjára szűnik meg. Megbízó a tesztidőszakra vonatkozóan kifizetett összegek visszaigénylésére nem jogosult.

III. SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1. Megbízott tevékenységét díjazás ellenében látja el. A Megbízó köteles a szolgáltatás igénybevétele esetén a Megbízott részére a szolgáltatási díjak megfizetésére.

3.2. Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg a Megrendelőlapon, úgy a Megbízott által nyújtott szolgáltatások ellenértékét a jelen ÁSZF 2. sz. melléklete tartalmazza.

3.3. Megbízott a szolgáltatási díjakról díjbekérőt és/ vagy számlát állít ki. Díjbekérő kiállítására abban az esetben kerül sor, amennyiben a Megbízó a szolgáltatás ellenértékét előre köteles Megbízott részére megfizetni. A számla kiállítására díjbekérő alkalmazása esetén a szolgáltatási díj Megbízott bankszámláján történő jóváírás esetén és időpontjában kerül kiállításra.

3.4. A díjbekérő hiányában a számla megfizetésének határideje 8 nap.

3.5. Amennyiben a Megbízó bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, úgy a Megbízott jogosult a mindenkori és felek viszonyára irányadó Ptk. szabálya szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni Megbízóval szemben.

3.6. Amennyiben Megbízó bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, úgy a Megbízott jogosult teljesítését a Megbízó egyidejű értesítése mellett felfüggeszteni, illetőleg folyamatban lévő marketing kampányt leállítani. Az ebből eredő kárért Megbízott nem felelős.

3.7. Megbízó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatási díj megfizetése egyúttal azt is kifejezi, hogy a Megbízó az ÁSZF-ben, Egyedi Szerződésben foglaltakat elolvasta, értelmezte, megértette, magára nézve kötelezőnek fogadta el, és tudomásul vette, hogy közötte és a Megbízott között azok tartalma szerint marketing tanácsadásra vonatkozó megbízási jogviszony jött létre.

IV. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. A Felek a megbízás teljesítése során együttműködni kötelesek, egyúttal kötelesek tájékoztatni egymást minden olyan körülményről, amely a megbízás teljesítését akadályozza, gátolja, a megbízás célját módosítja, avagy a megbízási díj megfizetését veszélyezteti, vagy kizárja.

4.2. Megbízó köteles tájékoztatni az adataiban bekövetkezett változásról a Megbízottat a változást követő 3 munkanapon belül.

4.3. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatnak vagy különleges adatnak minősülő adatait a Megbízott a megbízás teljesítése érdekében teljes körűen kezelje, és a megbízás teljesítése érdekében harmadik személyek tudomására hozza. Az alvállalkozókért, mint harmadik felekért a Megbízott teljes körűen felel. A Megbízott vállalja, hogy a Megbízó által átadott és személyes adatként megjelölt adatokkal kapcsolatban az adatkezelést a mindenkori jogszabályoknak megfelelően, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján végzi, amely jogszabály tartalmazza a Megbízó jogorvoslati jogait is. A 4.3-as pont nem vonatkozik a Google Ireland Ltd. és a Facebook Ireland Ltd.-re, mint alvállalkozókra, akikkel a Megbízó hirdetési fiókja nyitásakor közvetlenül szerződik.

4.4. Megbízó az Egyedi Szerződés létrejöttével egyidejűleg a Megbízott részére köteles a teljesítéshez szükséges valamennyi okiratot, adatot, információt átadni (a továbbiakban “Információ”). Amennyiben a megbízás ellátásához átadott Információk hibásak, hiányosak, ellentmondóak, úgy Megbízott a teljesítést minden további jognyilatkozat nélkül automatikusan felfüggeszti, egyúttal felhívja Megbízót az Információ pótlására.

4.5. Megbízó bármikor jogosult Megbízottól a megbízás állásáról tájékoztatást kérni. Megbízó vállalja, hogy a tájékoztatás kérését a halaszthatatlan eseteket kivéve elsődlegesen e-mailen terjeszti elő.

4.6. Megbízott a Megbízó utasításai szerint, a Megbízó érdekében jár el. Amennyiben a Megbízó ésszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, Megbízott köteles erről a Megbízót tájékoztatni. Amennyiben a Megbízó az utasítást írásban fenntartja, Megbízott köteles az ésszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítás ellenére is eljárni és az ügyet ellátni. Ebben az esetben a Megbízott vélelmezi a további eljárás tekintetében, hogy az ésszerűtlen avagy szakszerűtlen utasítás a Megbízó érdekét jelenti.

4.7. Megbízott köteles írásban tájékoztatni a Megbízót minden olyan körülményről, amely a megbízás ellátásához addig adott utasítások módosítását avagy harmadik személy igénybe vételét teszik szükségessé.

4.8. Megbízó az egyedi Szerződés létrejöttével egyidejűleg felhatalmazást ad a Google Adwords Ltd. és Facebook Ireland Ltd.  előtti teljeskörű eljárásra. A jelen felhatalmazás csak a jelen szerződés megszűnését követően, csak a szerződése szerinti díjak teljeskörű megfizetésével szűnik meg.

V. FELELŐSSÉG

5.1. Megbízott felelősségére az általános szabályok vonatkoznak, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései.

5.2. Megbízott felelőssége kizárólag a részére ténylegesen megfizetett szolgáltatási díjak erejéig áll fenn, kivéve a szándékos avagy bűncselekménnyel okozott kár eseteit, valamint az életet, egészséget, testi épséget veszélyeztető károkért való felelősséget.

5.3 Megbízott kizárja felelősségét, amennyiben Megbízó a Megbízás szerinti kötelezettségét megszegi, így különösen amennyiben elmulasztja a jelen ÁSZF-ben avagy Egyedi Szerződésben meghatározott tájékoztatási, együttműködési, fizetési kötelezettségét határidőben avagy teljeskörűen teljesíteni.

5.4. Megbízásból eredő követelések 3 év alatt évülnek el. Megbízott felszólítása az elévülést megszakítja. Amennyiben Megbízó a Megbízott fizetési felszólítását a kézhezvételtől – ideértve a VIII. fejezetben meghatározott kézbesítési vélelem útján történő kézbesítést is – számított 30 napon belül írásban nem vitatja, úgy a Megbízó hallgatása a felszólításban megjelölt fizetési kötelezettség Megbízó általi elismerését jelenti. Az elismerés az elévülést megszakítja.

VI. MEGBÍZÁS MEGSZŰNÉSE

6.1. A Megbízást a határozott időtartam alatt egyik fél sem jogosult felmondani. A határozatlan tartamú Megbízást bármelyik fél jogosult egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, 8 napos felmondási idővel megszüntetni.

6.2. A Felek kötelesek a Megbízás megszűnését megelőzően elszámolni egymással.

6.3. Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szerződést jogellenesen, vagy határozott időtartam alatt felmondja (ide nem értve a Megbízott súlyos szerződésszegése miatt történő rendkívüli felmondást), vagy az saját érdekkörébe tartozó okból a teljesítés befejezése előtt megszűnik, avagy a Megbízó érdekkörében felmerülő okból lehetetlenné válik, úgy a már befizetett szolgáltatási díj visszatérítésére a Megbízott nem kötelezhető, illetőleg a meg nem fizetett szolgáltatási díjak megfizetését a Megbízott a Megbízóval szemben jogosult követelni.

VII. JOGVITÁK

7.1. Felek között létrejött Megbízásból eredő jogvitákat a Felek elsődlegesen tárgyalással, békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben a Felek jogvitájukat nem tudják rendezni, bármelyik Fél jogosult bírósági eljárást kezdeményezni. A Felek jogvitájukra értékhatártól függően kikötik a Budakörnyéki Járásbíróság illetékességét.

7.2. Megbízó köteles a Megbízás ellátásával felmerült panaszával elsődlegesen és írásban megkeresni a Megbízottat. Megbízott a panaszt kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a Megbízót tájékoztatja.

VIII. ÉRTESÍTÉSEK ÉS ÁSZF MÓDOSÍTÁS

8.1. A Felek megállapodnak, hogy a Megbízás teljesítésével kapcsolatos jognyilatkozataikat az Egyedi Szerződésben megjelölt e-mail, fax, vagy levelezési címeken teszik meg. A Megbízó az Egyedi Szerződés módosításával kapcsolatos nyilatkozatait (további szolgáltatások igénybevétele, meglévő szolgáltatások módosítása) a Megrendelőlapon megjelölt e-mail címéről küldött e-mail útján is jogosult megtenni. A módosítás hatályba lépésének időpontja az a nap, amikor a Megbízott a módosítási igényt kifejezett írásbeli nyilatkozatával elfogadja. Megbízó általi módosítás nem irányulhat semmilyen körülmények között a szolgáltatási díjak csökkentésére. Ez alól kivétel, amennyiben a megrendelt szolgáltatás mennyisége és vagy minősége is csökken.

8.2. A Megbízás megszűnésével kapcsolatos jognyilatkozatokat írásban, postai úton kötelesek az egymás részére megküldeni, azzal, hogy a postai úton küldött irat akkor is átvettnek minősül a feladástól számított 5. munkanapon, amennyiben a küldemény “nem kereste”, “címzett ismeretlen” avagy “elköltözött” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.

8.3. Megbízott jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor módosítani, amennyiben a jogviszonyra vonatkozó jogszabály a változást indokolja. Egyéb esetben az ÁSZF rendelkezései annak elfogadásának időpontja szerinti hatállyal érvényesülnek a Felek jogviszonyában. A jogszabályváltozáson alapuló ÁSZF változást Megbízott e-mail útján küldi meg Megbízó részére.

IX. TITOKTARTÁS ÉS VÉDJEGY

9.1. Megbízott a Megbízó előzetes írásbeli értesítését követően Megbízás ellátásához szükséges mértékig jogosult a Megbízó adatainak, üzleti titkainak kiadására harmadik személyek részére. Jelen pontban megjelölt és kiadható adatnak tekintenek a felek minden olyan adatot, amelynek kiadását, felhasználását a Megbízó előzetesen írásban nem tiltotta meg Megbízott részére.

9.2. Megbízott a mindenkor hatályos jogszabályok szerint és keretei között köteles hatósági adatszolgáltatásra.

9.3. Megbízott a Megbízó adatait jogosult reklámtevékenysége és statisztikai gazdasági adatgyűjtése során gyűjteni, felhasználni. Megbízott jogosult a Megbízó adatát adatbázisában a Megbízás megszűnését követően 1 évig megőrizni reklámtevékenység céljából. Megbízott jogosult a Megbízót ajánlatokkal, egyoldalú tájékoztatással (hírlevél szolgáltatás) megkeresni. Megbízó bármikor jogosult írásban a reklámcélú adatkezelést megtiltani.

9.4. A Felek nem jogosultak a másik Fél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül annak logóját, védjegyét, kereskedelmi megjelölését felhasználni.

9.5. A Megbízó tudomásul veszi, és kifejezetten elfogadja, hogy jelen szerződés létrejöttének feltétele, hogy a Google Ireland Ltd. Google Adwords szolgáltatására vonatkozó feltételeit és a Facebook Ireland Ltd hirdetési feltételeit maradéktalanul elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismerje el. A Google Ireland Ltd. feltételei a https://adwords.google.com/select/tsandcsfinder?country=HU elérhetőségen érhetők el.

Facebook Ireland Ltd. feltételei: https://www.facebook.com/policies/ads/

X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10.1. A Felek rögzítik, hogy jelen ÁSZF, vagy a Felek között létrejött Egyedi Szerződés értelmezése során elsődlegesen az Egyedi Szerződésben, ezt követően az ÁSZF-ben, és annak mellékleteiben rögzített rendelkezések az irányadóak jogviszonyukra.

10.2. Megbízó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit elolvasta és egyedileg értelmezte, az ÁSZF rendelkezéseit módosítani nem kívánta, és mint akaratával mindenben egyezőt írta alá, mely nyilatkozatát ehelyütt külön aláírásával is megerősít.

10.3. Megbízó kijelenti, hogy amennyiben Egyedi Szerződést kötött a Megbízottal, úgy abban szerepeltett minden olyan feltételt, mellyel jelen ÁSZF rendelkezéseitől el kívánt térni.

10.4. Írásbeli aláírás hiányában jelen ÁSZF rendelkezései is irányadóak a Felek jogviszonyára, amennyiben a Megbízott a Megbízó részére küldött bármely értesítésben utalt az ÁSZF elérhetőségére.

10.5. Jelen ÁSZF annak aláírása nélkül is kötelező az Megbízottra.

10.7. A szerződő Felek kijelentik, hogy megszüntetésükkel kapcsolatos eljárás (pl.: egyéni vállalkozás megszüntetése, csődeljárás, felszámolási illetve végelszámolási eljárás) nincs folyamatban, ilyen kérelmet tudomásuk szerint senki nem nyújtott be velük szemben, és ilyen eljárást maguk sem indítottak, továbbá nincs velük szemben folyamatban olyan bírósági vagy hatósági eljárás, amely gazdasági tevékenységük folytatását vagy a jelen szerződés teljesítését ellehetetleníti, vagy akár olyan döntéssel is végződhet, amely ezzel járhat.

10.8. A Megbízó kijelenti, hogy az Egyedi Szerződés, vagy az ÁSZF rendelkezései alapján felmerült szolgáltatási díjak megfizetésére annak esedékességekor és a felek között jogviszony létrejöttének időpontjában is képes.SIKERRECEPTJEIVEL!